Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

Agnya
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Agnya
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Agnya
1555 595e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
Agnya
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Agnya
2331 22d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Agnya
9181 fe80 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline

June 18 2017

Agnya
9448 c811
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl

June 08 2017

Agnya
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaoutline outline

June 07 2017

Agnya
8703 f312 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Agnya
8756 8db9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Agnya
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
6828 78e7 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaLukasYork LukasYork
Agnya
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaschokoladehimmel schokoladehimmel
Agnya
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viawiecznosci wiecznosci
Agnya
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawiecznosci wiecznosci
Agnya
0252 9b99 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Agnya
0265 9019 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Agnya
0279 9039
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
koniec to nowy start
— będę walczył (via roztrwonienie)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl