Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

Agnya
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama vialuron luron
Agnya
4692 4fba
Reposted fromkarahippie karahippie
Agnya
8785 24c1 500
Reposted fromMary-Lou Mary-Lou vialuron luron
Agnya
7379 4402 500
Agnya
4535 beee
Reposted from777727772 777727772
Agnya
4589 a26d
Reposted fromkarahippie karahippie
Agnya
4591 ecb9
Reposted fromkarahippie karahippie
Agnya
4600 f26d
Reposted fromkarahippie karahippie
Agnya
4609 898d
Reposted fromkarahippie karahippie
Agnya
4461 2981 500
Reposted from777727772 777727772 vialuron luron
Agnya
Agnya
Chciałabym zasnąć i się nie obudzić. Albo zasnąć i wstać dopiero, gdy już wszystko będzie dobrze.
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan vialuron luron
8238 13f7 500
Agnya
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur via777727772 777727772
Agnya
5887 bdfa 500
Reposted fromnonecares nonecares via777727772 777727772
Agnya
Agnya
4172 4166 500

March 23 2018

Agnya
2224 1fbe
Reposted fromsavatage savatage viachangecolour changecolour
Agnya
2094 a875
Reposted fromsavatage savatage viachangecolour changecolour
Agnya
2087 c4f8
Reposted fromsavatage savatage viachangecolour changecolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl