Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Agnya
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix
Agnya
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Agnya
8871 a9c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2017

Agnya
3110 abc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
5520 4b26 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaoutline outline
Agnya
7118 4044
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Agnya
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutline outline
Agnya
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoutline outline
Agnya
Agnya
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Agnya
6993 5cea
Reposted fromkarahippie karahippie

June 23 2017

Agnya
Panować nad sobą to największa władza. 
— Seneka
Reposted fromlovvie lovvie
Agnya
Agnya
8482 7e09 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Agnya
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
Agnya
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Agnya
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Agnya
1555 595e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Agnya
Agnya
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl